Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky boli spracované podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa a Zákona o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a Občianskeho zákonníka,

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, firmou PROVITEA spol. s r.o. so sídlom Prostějovská 33, 080 01 Prešov, IČO: 31717012 IČ DPH: SK2020547298(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy (objednávka)

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim v jednej z nasledovných foriem:

 • zaslanim e-mailovj správy kupujúceho predávajúcemu,
 • kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho,
 • telefonickou objednávkou kupujúceho predávajúcemu.

Po prijatí objednávky vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, označené ako "Spracovanie objednávky", o akceptovaní objednávky formou emailu alebo telefonicky.

3. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný alebo zakúpený tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby,

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v kvalite,termíne,množstve a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

4. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, termíne ,kvalite a zabaliť ho spôsobom vhodným na jeho ochranu pri preprave,
 • odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod v slovenskom jazyku, alebo skrátený návod v slovenskom jazyku, z ktorého je zrejmé jeho použitie a nastavenie, záručný list, dodací list a daňový doklad. Pre uplatnenie záruky je možné akceptovať okrem iného aj daňový doklad s vyznačeným výrobným číslom, ktorý slúži zároveň aj ako dodací list.
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

Predávajúci má právo na včasné a riadne zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

5. Dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených obrázkov, katalógov, vzorov, popisov, vzorkovníkov a typových listov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu v lehote najneskôr do 5 pracovných dní od dodania tovaru dodávateľom alebo výrobcom tovaru predávajúcemu.

Objednávky prijaté do 12.00 hod. a tovar skladom sa spravidla expeduje v deň prijatia objednávky a doručuje v nasledovný pracovný deň kuriérom,

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom je kupujúci telefonicky oboznámený predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

Rozmery, váha a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, obrázkoch, popisoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho môžu byť ilustračného charakteru a môžu byť aj rozdielne a závislé od výrobcu - sú orientačnými údajmi. Parametre tovaru však zodpovedajú technickým údajom prezentovaných v príslušných názvoch a v menovite porovnateľných tovarových položkách.

Kupujúci je povinný skontrolovať neporušiteľnosť obalu zásielky hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, kupujúci je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu predávajúci poskytne odstránenie závady tovaru, zľavu na tovar, alebo v prípade neodstrániteľných závad tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 10 pracovných dní od potvrdeného termínu dodania odstúpiť od potvrdenej objednávky. Ak kupujúci za tovar vopred zaplatil, predávajúci mu vráti zaplatenú sumu bez hotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

Poštovné a balné vo výške 4,00 € s DPH, alebo 0.00 € s DPH pri osobnom odbere. Je platné len pre doručenie v rámci SR, pre iné štáty sa stanovuje po vzájomnom odsúhlasení so zákazníkom.
 

6. Kúpna cena

Všetky ceny sú uvádzané s DPH vo výške 20%.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu cenu tovaru dohodnutú v potvrdení objednávky vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v sídle predávajúceho, dobierkou prostredníctvom kuriéra, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. Pri spôsebe platby dobierkou sa dodatočne účtuje dobierkový poplatok v sume 1,20 € s DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v potvrdení objednávky, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod zodpovednosti za škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Zodpovednosť za škody spôsobené na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

8. Osobné údaje a ich ochrana

Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúknuť hodnotné služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje je povinný chrániť pred zneužitím.

Ak je kupujúci fyzickou osobou (nepodnikateľ), je potrebné, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a emailovú adresu.

Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom, je potrebné , aby oznámil predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ (IČ DPH), adresu dodania (ak je iná), číslo telefónu a emailovú adresu pre jeho účtovnú identifikáciu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho nebudú poskytneté tretej osobe. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Údaje o nákupoch kupujúceho (sú potrebné pre zaistenie dodávok tovaru, vybavovanie reklamácií a podobne) sú ukladané v bezpečnej databáze.

Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Zmeny v osobných údajoch môže kupujúci uskutočniť prihlásením sa na internetovú stránku pod svojimi prihlasovacími údajmi.

Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti (nie reklamné správy) bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

9. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (storno objednávky)

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky v prípade, ak sa daný tovar už nedodáva alebo nevyrába, alebo ak sa zmenila výrazným spôsobom jeho cena od dodávateľa tovaru. Predávajúci o tejto skutočnosti okamžite informuje kupujúceho a v prípade,že kupujúci nesúhlasí s novou cenou, vráti mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v potvrdenej objednávke.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky bez udania dôvodu, kedykoľvek pred expedíciou formou emailovej správy, alebo telefonicky a to bez akéhokoľvek postihu. Ak kupujúci za tovar zaplatil vopred, predávajúci mu vráti zaplatenú kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, do 3 pracovných dní od doručenia odstúpenia od objednávky.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:

 • kupujúci odošle predávajúcemu email alebo list s nasledovným znením: "Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň.mesiac.rok) č. (číslo objednávky) a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na účet č. (správne číslo účtu)". Ďalej uveďte svoje meno, adresu a dátum.
 • kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
 • vrátený tovar musí byť v neporušenom a pôvodnom obale, nepoškodený, nepoužitý, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou).

Tovar vrátený bez predchádzajúceho odsúhlasenia formou dobierky predávajúci neprijíma.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná predovšetkým vo forme e- mailových správ, prípadne telefonicky.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 22.10.2012

Kde nás nájdete

PROVITEA spol. s r.o.
Prostějovská 33
080 01 Prešov

+421 51 7711424
provitea@provitea.sk

Kde nás nájdete